Hlavní přehled   |   Info a nápověda Přihlásit   |   Registrovat
 
 
Kalich pravdy - Úryvky z knihy Billyho Meiera (B.E.A.M.)
Sekce: Hledání nejhlubších podstat
   |   Rolovat dolů


Vlákno je uzamčené.
V této sekci možná naleznete
druhé vlákno určené pro diskuzi

Adam   
18.05.2022 14:13
Bydliště: Praha
4454 502 4531 
Úvodem
 
Kalich pravdy je specifickým dílem od "Billyho" Eduarda Alberta Meiera (BEAM),
o němž se na Wiki píše:

,,... Je zakladatel FIGU, Svobodného zájmového společenství v oblasti hraničních a duchovních věd
a ufologických studií. Je také původcem přes 1000 kontroverzních fotografií objektů UFO,
vzniklých většinou v sedmdesátých letech, a osmi osmimilimetrových filmů. Krom toho předložil zvukové nahrávky údajné mimozemské lodi a též vzorky údajně mimozemských kovů a krystalů.
Disponuje více než 120 zdokumentovanými svědky. Odpůrci považují tyto materiály a svědectví za podvrhy. Meier tvrdí, že se setkává s mimozemšťany a jako cíl svých domnělých kontaktů uvádí specifické učení,
které označuje jako Učení pravdy, Učení ducha, Učení života a které do roku 2011 čítá přes 20 000 stran německy psaného textu, z něhož byl do češtiny přeložen pouze zlomek. ..."


https://cs.wikipedia.org/wiki/Billy_Meier


V Úvodu knihy jsou zmínky, že vznikla především jako cíl autorova poselství sjednotit informace a učení
a pokusit se je podat srozumitelně a přizpůsobeně současné lidské společnosti v tomto "Novém věku".
Prý jde o učení, které bylo i dřív (i před více jak 10 tis. lety) do velké míry interpretováno,
šířeno a uchováváno různými dávnými představitely - jakýmsi proroky.
Bohužel bylo mnohdy asi dost deformováno podle toho, jak se to komu hodilo, ale to bychom teď příliš odběhli od tématu.

O těchto představitelích se v Úvodu knihy píše:
,,... Každý z nich měl důležitý úkol, jenž spočíval v tom, zvěstovat pozemskému lidstvu dané doby a epochy původní Nokodemionovo Učení a zachovat jej podle nejlepších dovedností a schopností příštím generacím. Dotyčné zvěstovatele podporovali a provázeli v jejich misi a úkolu rádci a učitelé mimozemského původu ..."

Zdá se, že jednou z bytostí mimozemského původu, která v životě Billyho výrazně sehrála roli,
je Semjase, o které osobně vím, že skutečně je reálnou "vyšší entitou" (z oblasti Plejád).
Tuším, že patří do rodiny Ptaaha (je pravděpodobně jeho dcerou).


Toto dílo má velmi odvážný nadpis, který může případně i pobuřovat - toho, kdož má svou osobní víru příliš výraznou a v příliš velkém nesouladu ohledně toho, co se v Kalichu pravdy píše. A kdo pojem pravda vnímá příliš ohraničeně a nechápe, že tento pojem je obrovsky abstraktní, nevystihnutelný a proměnlivý (!) v rámci nekonečného spektra souvislostí, úhlů nazírání atd. Naprostou a jednoduše definovatelnou pravdu můžeme prakticky hledat jen v ze zcela běžných lidských úkonech - třeba zda jsme se dnes do práce dostavili, nebo zda nikoli.

Tedy, mé citování knihy Kalich pravdy v tomto vlákně není míněno tak, že se automaticky jedná
o tu "jedinou pravdu". Ostatně, mnohdy budu k citacím zřejmě připojovat i nějaký svůj stručný komentář.
Zvláštní ocenění za úsilí nebo přínosPozitivní ohlasy Označit příspěvek Zarážka - Až sem mám přečteno

Adam   
18.05.2022 14:36
Bydliště: Praha
4454 502 4531 
,,V zásadě není žádný člověk od základu zlý, neboť ze své přirozenosti není geneticky zaměřen na násilí
ani manipulaci. Propasti zla, násilí, pomsty, odplaty, nečestnosti a nenávisti, stejně jako žárlivosti,
neupřímnosti a všeho ostatního, co je zvrhlé a nehodné člověka, se otvírají až v průběhu jeho života."
...
,,Žádný člověk není od přírody zlý, násilný ani tím či oním způsobem zvrhlý, neboť v něm v zásadě neexistuje základní, geneticky podmíněný kód násilí. Pravda je ta, že zlo si v sobě člověk osvojuje během svého života, což může nastat už v raném dětství, ale i v pozdějším věku. Ve skutečnosti není dána žádná věková hranice, pokud jde o to, aby si člověk osvojil násilné jednání, zlo či jakoukoliv možnou zvrhlost,
takže člověk, který svůj život vedl dobře, pokojně a nenásilně, může dokonce i ve vyšším
věku náhle propadnout násilnictví, podlehne-li odpovídajícím životním okolnostem,
kvůli nimž se sám svede k násilí.
Geny člověku stanovují pouze reakční schémata a ochranné programy, archaické, resp. z pravěku vycházející reakční funkce ohledně útoku, útěku nebo ustrnutí. To jsou reakční schémata, jež jsou vlastní i mnoha zvířatům..."

Str. LI


Tyto řádky zajímavě vystihují skutečnost.
 
18.05.2022 14:37 Editace moderátorem.
25.05.2022 10:41 Editace moderátorem. Přeformulován komentář
Zvláštní ocenění za úsilí nebo přínosPozitivní ohlasy Označit příspěvek Zarážka - Až sem mám přečteno

Adam   
19.05.2022 10:54
Bydliště: Praha
4454 502 4531 
,,Možný je také úpadek do naprosto primitivní anarchie, v jejímž důsledku by všechny přeživší formy života mohly již jen žalostně živořit. Tato hrozba neznamená nic více a nic méně, než že by pozemské lidstvo po globální katastrofě pozbylo všech svých cenných výdobytků, a to jen proto, že všechny formy života prodělávaly ve věci pravé lásky, svobody, harmonie a skutečného míru chybný vývoj trvající po tisíciletí.
A skutečně, v dnešní době lze spatřit takovou katastrofu na pozemském nebi osudu, neboť už
před dlouhou dobou byla na celém světě zlikvidována kvetoucí kultura pravdy a na její místo byly dosazeny zlořády, násilí a veškeré zvrhlosti, což nastalo obzvláště vinou politických intrik, vinou chybného zákonodárství, chybného trestního řádu a vinou náboženství a sekt. V křesťanském světě
na tom nese vinu bezpochyby a v první řadě římskokatolická církev. Křesťanství coby monoteistické
a striktně autokraticky zaměřené náboženství nese vinu na tom, že se po svrhnutí despotické Římské
říše vyvinuly zcela nové, zlé a zvrácené směry myšlení a formování státu, které se rozšířily
po celé Zemi a v jejichž důsledku dnes, v novověku, všechny národy trpí."

Str. LVII
Zvláštní ocenění za úsilí nebo přínosPozitivní ohlasy Označit příspěvek Zarážka - Až sem mám přečteno

Adam   
19.05.2022 11:05
Bydliště: Praha
4454 502 4531 
,,Svobodné, Tvořivé a přirozené myšlení – v němž není zakotveno a uctíváno
religiózní božství – není dovoleno, takže člověk propadnuvší náboženské víře nemůže nalézt cestu
ke skutečné Tvořivé pravdě, a tím ani ke Tvořivým zákonům a doporučením, a nedokáže se jimi řídit.
Strach, děs a hrozící Boží trest zakazují věřícím stoupencům náboženství a sekt cestu ke skutečné pravdě Tvoření, a tím také k »Učení pravdy«, »Učení ducha«, »Učení života«, a činí z ní zločinný akt
proti Bohu a víře."

Str. LVII


Jsem překvapen jednoduchostí a výstižností této pasáže.
Zvláštní ocenění za úsilí nebo přínosPozitivní ohlasy Označit příspěvek Zarážka - Až sem mám přečteno

Adam   
20.05.2022 03:04
Bydliště: Praha
4454 502 4531 
Chvála a trest
 
,,Dobro a zlo je vždy spojeno s chválou a trestem."
...
,,Zdali trest napomáhá tomu, aby se zlo v člověku změnilo v dobro. Právě k tomu je třeba říci, že tresty chybujícím lidem často způsobují pravý opak či dokonce nevýhody a vyvolávají v nich myšlenky na pomstu, nenávist a myšlenky na odplatu, místo aby zapříčinily obrat k lepšímu. Důvodem je to, že tresty fungují jen tehdy, tj. chybující lidé mění své chování k lepšímu a k dobrému jen tehdy, když tyto tresty také akceptují, rozpoznají je jako správné, a pochopí je tedy též jako prostředek k dobrému účelu."

Str. LV
Zvláštní ocenění za úsilí nebo přínosPozitivní ohlasy Označit příspěvek Zarážka - Až sem mám přečteno

Adam   
21.05.2022 01:22
Bydliště: Praha
4454 502 4531 
Grál
 
,,Skutečný grál existoval jen jako Svaté místo, zatímco ona písemnost, spis s Učením
pravého proroka Henocha ze sedmeré řady Nokodemionovy, byla uzavřena v »Kotli života«."

Pozn.: Kotlem života pojmenovával Merlin první část knihy Kalichu pravdy (její dávnou verzi).

,,Opis tohoto dokumentu předala Plejara Keridwena (Trojnásobná bohyně) druidovi
Myrddinovi (Ten, jenž se směje), který byl později obecně označován jako »Merlin«.
Myrddin zapustil přepis tohoto dokumentu do kalichu, který vešel ve známost jako »Kotel života«,
avšak křesťanství tuto skutečnost zfalšovalo a vyfabulovalo »grál«; »grál« se s těmito okolnostmi
ovšem nedá vůbec spojovat, neboť se jednalo o místo s pramenem, jež bylo obklopeno stromy
a rostlinami a na němž druidové měli ve zvyku provádět své meditace."

Str. LXI
Zvláštní ocenění za úsilí nebo přínosPozitivní ohlasy Označit příspěvek Zarážka - Až sem mám přečteno

Adam   
23.05.2022 13:07
Bydliště: Praha
4454 502 4531 
Jednostranná, paušalizující a katastrofická hysterie
 
Od str. LXV - římskými čísly jsou očíslovány první části knihy, jakési úvodní - se pak autor (zřejmě v režimu channelingu) pouští do prorokování, které začíná slovy:

,,Jestliže se vy, lidé na Zemi, v nynějším třetím tisíciletí nepřikloníte k pravdě Tvoření a jeho zákonům a doporučením, jestliže se nezměníte k lepšímu a dobrému a nebudete následovat skutečná pravidla života, existující v Tvořivých zákonech a doporučeních, pak se budou všechny zlé události všeho druhu ustavičně zhoršovat. ..."


Následně to pokračuje několikastránkovou "hysterií", která upozorňuje snad na každé "zlo" nebo globální
a lidské problémy, na které si lze vzpomenout a varuje, že pokud se necháme nedále vést prolhanými náboženstvými a pokud necháme u moci (a nevědomky budeme ještě i podporovat svým chováním) různé mocnáře, že se budeme jako lidstvo stále více zaplétat do spirály neštěstí, stále horších globálních katastrof veškerého typu, zhoršování mezilidských vztahů a fungování naší mysli a našich činů i v rámci každodenního života. Poměrně hystericky se v každém řádku vyjmenovávají všechny možné katastrofy, všechny možné špatnosti po stránce lidské (třeba stále větší obecná nedůvěra mezi lidmi, nebo i stále větší oddávání se různým "nízkým" věcem; promiskuitnosti, zvrhlého požitkářství včetně třeba i zmiňování rozmachu pedofilie)... Zkrátka opravdu asi úplně vše "špatné", na co si lze jen hypoteticky vzpomenout, je ostře predikováno ve smyslu, že to nastane a bude se to zhoršovat, pokud od klamného "otevírání mysli" skrze předstrčené prolhané dobro nezačneme chápat a konat v to skutečné dobro a v rámci skutečné
pravdy Tvoření.

Domnívám se, že tyto stránky naplněné superkatastrofickým negativismem, kde je upozorňováno na "jedinou a správnou" pravdu (Tvoření), že to může při čtení kdekoho velmi snadno odradit s tím, že je to jen další forma určitého fanatizmu. Myslím si však, že je tady potřeba se chopit určitého nadhledu, že může jít
o nějakou moudrost, která je ve svém úplném základu třeba i opravdu hodně hodnotná, ale že zkrátka na nás pak působí ten způsob podání nějak - všelijak.
Protože řádky jsou psané člověkem. V tomto smyslu zkrátka docela nešikovně psané. Třeba si uvědomuje dobro a nějaké hloubky moudrosti, ale takto to autor podává tak, že většinu lidí akorát odpudí. Toto je věčný problém lidstva, i třeba skutečných proroků a moudrých lidí. Mnozí jsou moudří jen vnitřně, ale nemají schopnost tuto moudrost vyváženě poslat i do svého okolí.

A zde navíc je Kalich pravdy psán člověkem pod vlivem channelingu s napojením na bytosti, které mívají mnohdy velmi "ortodoxní" a jednostranné postoje ke "Světlu" a k "Lásce". A velmi často nám tyto bytosti channelují jen obrovské tuny "rad", jak máme být takoví a takoví, jak se máme vzepřít špatnostem našeho světa, mocnářům, jak se máme spojit s pravdou, s Tvořením a s vesmírem atd. Plus mnohdy právě takhle typicky ostře a jednostranně varují před možnými zlými důsledky, pokud v sobě a ve společnosti neuděláme nějaký zásadní obrat. Podávají toto všechno velmi často hodně zjednodušeně, paušálně a hlavně neprakticky. Bývají to jen tuny těch "rad", u kterých ale vlastně nikdo neví a nechápe, jak je opravdu v reálu realizovat. Ani oni totiž lidstvo úplně nechápou, dívají se na nás svýma očima s omezenou schopností empatie a nacítění toho, že bychom potřebovali jinou - praktičtější - formu podpory, pokud nám opravdu chtějí
pomoci se vzestupem a s vřelou a hodnotnější budoucností.
 
25.05.2022 10:43 Editace moderátorem. Oprava překlepu
Zvláštní ocenění za úsilí nebo přínosPozitivní ohlasy Označit příspěvek Zarážka - Až sem mám přečteno

Adam   
24.05.2022 14:41
Bydliště: Praha
4454 502 4531 
V oném běsnění však tonou i některé drobné zajímavosti
 
V celém to katastrofickém "běsnění" je ale pár jinak docela zajímavých zmínek.


Na str. LXXIII:
,,Správným rozhodnutím je výhradně a pouze radikální zastavení přelidnění pomocí celosvětové regulace porodnosti a následná redukce vašeho pozemského lidstva na planetární a přirozenou míru.
Tato míra je podle přírody a planety pro celou Zemi stanovena na 529 miliónů lidí."

Zde uvedená "celosvětová regulace" nám může vyznít všelijak. Nemusí ale nutně jít o nějakou formu globálního diktátorského úřadu, který bude pod pohrůžkou nařizovat tyto věci... Celkově je ale toto velmi ošemetné téma, které bývá pro lidi citlivé, protože ti nepřipravení to většinou automaticky vnímají jen jako snahu nepřijatelně "zaútočit" na nějakou základní svobodu ohledně toho, kolik chtějí mít dětí.
I proto by se v tomto nemělo jít cestou přísného nařizování, ale jakkoli jinak. Ale začít to už řešit,
mnohem hlasitěji. Jsem si velmi silně vědom toho, že nějaká hmatatelná změna ohledně přelidnění měla nastat už dávno.


Na str. LXXVII:
,,Uslyšíte sice o proroctvích a předpovědích, leč oslepeni náboženstvím a sektářstvím nedokážete skutečnou pravdu rozpoznat, a tak budete poddáni jen svému barbarství a i nadále budete šířit smrt a zmar.
A mnozí z vás, lidí na Zemi, budou před tím zavírat oči, jelikož se budou kolébat v nepravé jistotě,
třebaže je bude hlodat strach a podezíravost a provázet je na každičkém kroku, pročež nedojdou ani odpočinku, ani klidu. Vskutku, potrvá ještě přibližně 800 let, než vy, lidé na Zemi, konečně procitnete,
a v převážném množství se budete pomalu snažit o to, přiznat právo Tvořivé pravdě
a zákonům a doporučením Tvoření."

Tady je velmi zajímavý ten odhad přibližných 800 let počátku nějaké větší změny. Je totiž v docela hezké shodě s tím, co jsem osobně navnímal z jakýchsi jiných sfér už před lety. Ačkoliv nepoužívám termíny Billyho Meiera jako "pravda Tvoření" atp., přesto jste mě mnozí mohli už dávno slyšet zmiňovat, že lidstvo
je nyní na úplném začátku svého "mentálního" vývoje a že mu bude trvat zhruba 500-1500 let,
než se dostane do citelně jiné úrovně a kvality myšlení a žití. Někdy jsem podle "nálady" měnil
tuto predikci na 800-1800 let.


Oba tyto své komentáře vám poskytuji opět v rámci jakéhosi mého spirituálního napojení a zpřístupněné určité formy chápání na nazírání v různých oblastech. Napojení, kterému můžete důvěřovat ať už trochu,
nebo vůbec; jen dle vaší vlastní libosti.
 
24.05.2022 15:28 Editace moderátorem.
Zvláštní ocenění za úsilí nebo přínosPozitivní ohlasy Označit příspěvek Zarážka - Až sem mám přečteno

Adam   
21.06.2022 15:49
Bydliště: Praha
4454 502 4531 
V Kalichu pravdy pak následuje část s názvem
Ve jménu pravdy Prasilných (Tvořivých) zákonů a doporučení,

která obsahuje stovky "pokynů", "směrnic" a výzev.


Hlava 1, bod 1) Toť »Kalich pravdy«, slova a směrnice, jež cílí k tomu, abyste nabrali vědomosti
o zákonech a doporučeních Zplození (Tvoření) a vzezření (přírody), neboť máte naplňovat
pravidla a hodnoty života a vést svou existenci k lásce, míru, svobodě, souladu (harmonii) a moudrosti; »Kalich pravdy« přinášejí od dob Nokodemionových zvěstovatelé, tedy proroci,
jejichž celkový počet budeť až do Nového Věku sedm.
(str. 3)

Hlava 2, bod 71) Vy, soběrovní (lidé), muži a ženy na Zemi, nesklánějte se před božstvy,
neboť ta jsou falešná, vybájená a vylhaná; božstva smysleli soběrovní (lidé), kteří se ze svých pobludů
stali věřícími, vymysleli falešné vyšší moci a vzývali je; nekonejte podle jejich příkladu
a nevzývejte ani je, ani jejich smyšlené bohy.

Hlava 2, bod 72) Soběrovní (lidé), kteří žijete na Zemi, nesklánějte se před soběrovnými (spolubližními),
ani před členy své vrchnosti, kteří sice mají honosné tituly a bohatství, ale nemají jako lidé
větší cenu nežli vy sami.

Hlava 2, bod 73) Soběrovní (lidé), muži, ženy a děti, prodlévejte v rozlehlé zahradě zemské a pojídejte hojně od všeho, co skýtá vzezření (příroda) a zvířena a co sami vytváříte; požívejte kvasné šťávy plodů
dobrou měrou, abyste se nepotáceli jako opilci; jezte dobrou měrou maso od vší zvířeny,
od ptáků a zajíců až po vepřové, hovězí a velbloudí, avšak nečiňte tak hanebně a nepodléhejte žravosti
a obžerství, abyste nebyli rouhačipozn. (porušitelé zákona).
(str. 11)

Rouhač (»Frevler«), tj. člověk projevující hrubou neúctu, nevážnost n. posměch k něčemu či někomu,
tento výraz v »Kalichu pravdy« nelze chápat nábožensky; sloveso »freveln« překládáme však
i jako »proviňovat se, prohřešovat se proti něčemu«;
pozn. překl.
Zvláštní ocenění za úsilí nebo přínosPozitivní ohlasy Označit příspěvek Zarážka - Až sem mám přečtenoVlákno je uzamčené.
V této sekci možná naleznete
druhé vlákno určené pro diskuzi


 
Omforum.cz   |   Nápověda   |   Pravidla fóra   |   Podpořte nás   |   Vytvořil: 2015-2022 Adam Benda
 
CC BY-NC-ND 3.0 CZ
Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte komerčně-Nezpracovávejte 3.0 Česká republika License