Hlavní přehled   |   Info a nápověda Přihlásit   |   Registrovat
 
 
Kalich pravdy - Úryvky z knihy Billyho Meiera (B.E.A.M.)
Sekce: Nejhlubší podstaty existence, vesmíru, všeho
   |   Rolovat dolů


Vlákno je uzamčené.
V této sekci možná naleznete
druhé vlákno určené pro diskuzi

Adam   
18.05.2022 14:13
Bydliště: Praha
5362 545 5497 
Úvodem
 
Kalich pravdy je specifickým dílem od "Billyho" Eduarda Alberta Meiera (BEAM),
o němž se na Wiki píše:

,,... Je zakladatel FIGU, Svobodného zájmového společenství v oblasti hraničních a duchovních věd
a ufologických studií. Je také původcem přes 1000 kontroverzních fotografií objektů UFO,
vzniklých většinou v sedmdesátých letech, a osmi osmimilimetrových filmů. Krom toho předložil zvukové nahrávky údajné mimozemské lodi a též vzorky údajně mimozemských kovů a krystalů.
Disponuje více než 120 zdokumentovanými svědky. Odpůrci považují tyto materiály a svědectví za podvrhy. Meier tvrdí, že se setkává s mimozemšťany a jako cíl svých domnělých kontaktů uvádí specifické učení,
které označuje jako Učení pravdy, Učení ducha, Učení života a které do roku 2011 čítá přes 20 000 stran německy psaného textu, z něhož byl do češtiny přeložen pouze zlomek. ..."


https://cs.wikipedia.org/wiki/Billy_Meier


V Úvodu knihy jsou zmínky, že vznikla především jako cíl autorova poselství sjednotit informace a učení
a pokusit se je podat srozumitelně a přizpůsobeně současné lidské společnosti v tomto "Novém věku".
Prý jde o učení, které bylo i dřív (i před více jak 10 tis. lety) do velké míry interpretováno,
šířeno a uchováváno různými dávnými představitely - jakýmsi proroky.
Bohužel bylo mnohdy asi dost deformováno podle toho, jak se to komu hodilo, ale to bychom teď příliš odběhli od tématu.

O těchto představitelích se v Úvodu knihy píše:
,,... Každý z nich měl důležitý úkol, jenž spočíval v tom, zvěstovat pozemskému lidstvu dané doby a epochy původní Nokodemionovo Učení a zachovat jej podle nejlepších dovedností a schopností příštím generacím. Dotyčné zvěstovatele podporovali a provázeli v jejich misi a úkolu rádci a učitelé mimozemského původu ..."

Zdá se, že jednou z bytostí mimozemského původu, která v životě Billyho výrazně sehrála roli,
je Semjase, o které osobně vím, že skutečně je reálnou "vyšší entitou" (z oblasti Plejád).
Tuším, že patří do rodiny Ptaaha (je pravděpodobně jeho dcerou).


Toto dílo má velmi odvážný nadpis, který může případně i pobuřovat - toho, kdož má svou osobní víru příliš výraznou a v příliš velkém nesouladu ohledně toho, co se v Kalichu pravdy píše. A kdo pojem pravda vnímá příliš ohraničeně a nechápe, že tento pojem je obrovsky abstraktní, nevystihnutelný a proměnlivý (!) v rámci nekonečného spektra souvislostí, úhlů nazírání atd. Naprostou a jednoduše definovatelnou pravdu můžeme prakticky hledat jen v ze zcela běžných lidských úkonech - třeba zda jsme se dnes do práce dostavili, nebo zda nikoli.

Tedy, mé citování knihy Kalich pravdy v tomto vlákně není míněno tak, že se automaticky jedná
o tu "jedinou pravdu". Ostatně, mnohdy budu k citacím zřejmě připojovat i nějaký svůj stručný komentář.
 
Zvláštní ocenění za úsilí nebo přínosPozitivní ohlasy Označit příspěvek Zarážka - Až sem mám přečteno

Adam   
18.05.2022 14:36
Bydliště: Praha
5362 545 5497 
,,V zásadě není žádný člověk od základu zlý, neboť ze své přirozenosti není geneticky zaměřen na násilí
ani manipulaci. Propasti zla, násilí, pomsty, odplaty, nečestnosti a nenávisti, stejně jako žárlivosti,
neupřímnosti a všeho ostatního, co je zvrhlé a nehodné člověka, se otvírají až v průběhu jeho života."
...
,,Žádný člověk není od přírody zlý, násilný ani tím či oním způsobem zvrhlý, neboť v něm v zásadě neexistuje základní, geneticky podmíněný kód násilí. Pravda je ta, že zlo si v sobě člověk osvojuje během svého života, což může nastat už v raném dětství, ale i v pozdějším věku. Ve skutečnosti není dána žádná věková hranice, pokud jde o to, aby si člověk osvojil násilné jednání, zlo či jakoukoliv možnou zvrhlost,
takže člověk, který svůj život vedl dobře, pokojně a nenásilně, může dokonce i ve vyšším
věku náhle propadnout násilnictví, podlehne-li odpovídajícím životním okolnostem,
kvůli nimž se sám svede k násilí.
Geny člověku stanovují pouze reakční schémata a ochranné programy, archaické, resp. z pravěku vycházející reakční funkce ohledně útoku, útěku nebo ustrnutí. To jsou reakční schémata, jež jsou vlastní i mnoha zvířatům..."

Str. LI


Tyto řádky zajímavě vystihují skutečnost.
 
 
18.05.2022 14:37 Editace moderátorem.
25.05.2022 10:41 Editace moderátorem. Přeformulován komentář
Zvláštní ocenění za úsilí nebo přínosPozitivní ohlasy Označit příspěvek Zarážka - Až sem mám přečteno

Adam   
19.05.2022 10:54
Bydliště: Praha
5362 545 5497 
,,Možný je také úpadek do naprosto primitivní anarchie, v jejímž důsledku by všechny přeživší formy života mohly již jen žalostně živořit. Tato hrozba neznamená nic více a nic méně, než že by pozemské lidstvo po globální katastrofě pozbylo všech svých cenných výdobytků, a to jen proto, že všechny formy života prodělávaly ve věci pravé lásky, svobody, harmonie a skutečného míru chybný vývoj trvající po tisíciletí.
A skutečně, v dnešní době lze spatřit takovou katastrofu na pozemském nebi osudu, neboť už
před dlouhou dobou byla na celém světě zlikvidována kvetoucí kultura pravdy a na její místo byly dosazeny zlořády, násilí a veškeré zvrhlosti, což nastalo obzvláště vinou politických intrik, vinou chybného zákonodárství, chybného trestního řádu a vinou náboženství a sekt. V křesťanském světě
na tom nese vinu bezpochyby a v první řadě římskokatolická církev. Křesťanství coby monoteistické
a striktně autokraticky zaměřené náboženství nese vinu na tom, že se po svrhnutí despotické Římské
říše vyvinuly zcela nové, zlé a zvrácené směry myšlení a formování státu, které se rozšířily
po celé Zemi a v jejichž důsledku dnes, v novověku, všechny národy trpí."

Str. LVII
 
Zvláštní ocenění za úsilí nebo přínosPozitivní ohlasy Označit příspěvek Zarážka - Až sem mám přečteno

Adam   
19.05.2022 11:05
Bydliště: Praha
5362 545 5497 
,,Svobodné, Tvořivé a přirozené myšlení – v němž není zakotveno a uctíváno
religiózní božství – není dovoleno, takže člověk propadnuvší náboženské víře nemůže nalézt cestu
ke skutečné Tvořivé pravdě, a tím ani ke Tvořivým zákonům a doporučením, a nedokáže se jimi řídit.
Strach, děs a hrozící Boží trest zakazují věřícím stoupencům náboženství a sekt cestu ke skutečné pravdě Tvoření, a tím také k »Učení pravdy«, »Učení ducha«, »Učení života«, a činí z ní zločinný akt
proti Bohu a víře."

Str. LVII


Jsem překvapen jednoduchostí a výstižností této pasáže.
 
Zvláštní ocenění za úsilí nebo přínosPozitivní ohlasy Označit příspěvek Zarážka - Až sem mám přečteno

Adam   
20.05.2022 03:04
Bydliště: Praha
5362 545 5497 
Chvála a trest
 
,,Dobro a zlo je vždy spojeno s chválou a trestem."
...
,,Zdali trest napomáhá tomu, aby se zlo v člověku změnilo v dobro. Právě k tomu je třeba říci, že tresty chybujícím lidem často způsobují pravý opak či dokonce nevýhody a vyvolávají v nich myšlenky na pomstu, nenávist a myšlenky na odplatu, místo aby zapříčinily obrat k lepšímu. Důvodem je to, že tresty fungují jen tehdy, tj. chybující lidé mění své chování k lepšímu a k dobrému jen tehdy, když tyto tresty také akceptují, rozpoznají je jako správné, a pochopí je tedy též jako prostředek k dobrému účelu."

Str. LV
 
Zvláštní ocenění za úsilí nebo přínosPozitivní ohlasy Označit příspěvek Zarážka - Až sem mám přečteno

Adam   
21.05.2022 01:22
Bydliště: Praha
5362 545 5497 
Grál
 
,,Skutečný grál existoval jen jako Svaté místo, zatímco ona písemnost, spis s Učením
pravého proroka Henocha ze sedmeré řady Nokodemionovy, byla uzavřena v »Kotli života«."

Pozn.: Kotlem života pojmenovával Merlin první část knihy Kalichu pravdy (její dávnou verzi).

,,Opis tohoto dokumentu předala Plejara Keridwena (Trojnásobná bohyně) druidovi
Myrddinovi (Ten, jenž se směje), který byl později obecně označován jako »Merlin«.
Myrddin zapustil přepis tohoto dokumentu do kalichu, který vešel ve známost jako »Kotel života«,
avšak křesťanství tuto skutečnost zfalšovalo a vyfabulovalo »grál«; »grál« se s těmito okolnostmi
ovšem nedá vůbec spojovat, neboť se jednalo o místo s pramenem, jež bylo obklopeno stromy
a rostlinami a na němž druidové měli ve zvyku provádět své meditace."

Str. LXI
 
Zvláštní ocenění za úsilí nebo přínosPozitivní ohlasy Označit příspěvek Zarážka - Až sem mám přečteno

Adam   
23.05.2022 13:07
Bydliště: Praha
5362 545 5497 
Jednostranná, paušalizující a katastrofická hysterie
 
Od str. LXV - římskými čísly jsou očíslovány první části knihy, jakési úvodní - se pak autor (zřejmě v režimu channelingu) pouští do prorokování, které začíná slovy:

,,Jestliže se vy, lidé na Zemi, v nynějším třetím tisíciletí nepřikloníte k pravdě Tvoření a jeho zákonům a doporučením, jestliže se nezměníte k lepšímu a dobrému a nebudete následovat skutečná pravidla života, existující v Tvořivých zákonech a doporučeních, pak se budou všechny zlé události všeho druhu ustavičně zhoršovat. ..."


Následně to pokračuje několikastránkovou "hysterií", která upozorňuje snad na každé "zlo" nebo globální
a lidské problémy, na které si lze vzpomenout a varuje, že pokud se necháme nedále vést prolhanými náboženstvými a pokud necháme u moci (a nevědomky budeme ještě i podporovat svým chováním) různé mocnáře, že se budeme jako lidstvo stále více zaplétat do spirály neštěstí, stále horších globálních katastrof veškerého typu, zhoršování mezilidských vztahů a fungování naší mysli a našich činů i v rámci každodenního života. Poměrně hystericky se v každém řádku vyjmenovávají všechny možné katastrofy, všechny možné špatnosti po stránce lidské (třeba stále větší obecná nedůvěra mezi lidmi, nebo i stále větší oddávání se různým "nízkým" věcem; promiskuitnosti, zvrhlého požitkářství včetně třeba i zmiňování rozmachu pedofilie)... Zkrátka opravdu asi úplně vše "špatné", na co si lze jen hypoteticky vzpomenout, je ostře predikováno ve smyslu, že to nastane a bude se to zhoršovat, pokud od klamného "otevírání mysli" skrze předstrčené prolhané dobro nezačneme chápat a konat v to skutečné dobro a v rámci skutečné
pravdy Tvoření.

Domnívám se, že tyto stránky naplněné superkatastrofickým negativismem, kde je upozorňováno na "jedinou a správnou" pravdu (Tvoření), že to může při čtení kdekoho velmi snadno odradit s tím, že je to jen další forma určitého fanatizmu. Myslím si však, že je tady potřeba se chopit určitého nadhledu, že může jít
o nějakou moudrost, která je ve svém úplném základu třeba i opravdu hodně hodnotná, ale že zkrátka na nás pak působí ten způsob podání nějak - všelijak.
Protože řádky jsou psané člověkem. V tomto smyslu zkrátka docela nešikovně psané. Třeba si uvědomuje dobro a nějaké hloubky moudrosti, ale takto to autor podává tak, že většinu lidí akorát odpudí. Toto je věčný problém lidstva, i třeba skutečných proroků a moudrých lidí. Mnozí jsou moudří jen vnitřně, ale nemají schopnost tuto moudrost vyváženě poslat i do svého okolí.

A zde navíc je Kalich pravdy psán člověkem pod vlivem channelingu s napojením na bytosti, které mívají mnohdy velmi "ortodoxní" a jednostranné postoje ke "Světlu" a k "Lásce". A velmi často nám tyto bytosti channelují jen obrovské tuny "rad", jak máme být takoví a takoví, jak se máme vzepřít špatnostem našeho světa, mocnářům, jak se máme spojit s pravdou, s Tvořením a s vesmírem atd. Plus mnohdy právě takhle typicky ostře a jednostranně varují před možnými zlými důsledky, pokud v sobě a ve společnosti neuděláme nějaký zásadní obrat. Podávají toto všechno velmi často hodně zjednodušeně, paušálně a hlavně neprakticky. Bývají to jen tuny těch "rad", u kterých ale vlastně nikdo neví a nechápe, jak je opravdu v reálu realizovat. Ani oni totiž lidstvo úplně nechápou, dívají se na nás svýma očima s omezenou schopností empatie a nacítění toho, že bychom potřebovali jinou - praktičtější - formu podpory, pokud nám opravdu chtějí
pomoci se vzestupem a s vřelou a hodnotnější budoucností.
 
 
25.05.2022 10:43 Editace moderátorem. Oprava překlepu
Zvláštní ocenění za úsilí nebo přínosPozitivní ohlasy Označit příspěvek Zarážka - Až sem mám přečteno

Adam   
24.05.2022 14:41
Bydliště: Praha
5362 545 5497 
V oném běsnění však tonou i některé drobné zajímavosti
 
V celém to katastrofickém "běsnění" je ale pár jinak docela zajímavých zmínek.


Na str. LXXIII:
,,Správným rozhodnutím je výhradně a pouze radikální zastavení přelidnění pomocí celosvětové regulace porodnosti a následná redukce vašeho pozemského lidstva na planetární a přirozenou míru.
Tato míra je podle přírody a planety pro celou Zemi stanovena na 529 miliónů lidí."

Zde uvedená "celosvětová regulace" nám může vyznít všelijak. Nemusí ale nutně jít o nějakou formu globálního diktátorského úřadu, který bude pod pohrůžkou nařizovat tyto věci... Celkově je ale toto velmi ošemetné téma, které bývá pro lidi citlivé, protože ti nepřipravení to většinou automaticky vnímají jen jako snahu nepřijatelně "zaútočit" na nějakou základní svobodu ohledně toho, kolik chtějí mít dětí.
I proto by se v tomto nemělo jít cestou přísného nařizování, ale jakkoli jinak. Ale začít to už řešit,
mnohem hlasitěji. Jsem si velmi silně vědom toho, že nějaká hmatatelná změna ohledně přelidnění měla nastat už dávno.


Na str. LXXVII:
,,Uslyšíte sice o proroctvích a předpovědích, leč oslepeni náboženstvím a sektářstvím nedokážete skutečnou pravdu rozpoznat, a tak budete poddáni jen svému barbarství a i nadále budete šířit smrt a zmar.
A mnozí z vás, lidí na Zemi, budou před tím zavírat oči, jelikož se budou kolébat v nepravé jistotě,
třebaže je bude hlodat strach a podezíravost a provázet je na každičkém kroku, pročež nedojdou ani odpočinku, ani klidu. Vskutku, potrvá ještě přibližně 800 let, než vy, lidé na Zemi, konečně procitnete,
a v převážném množství se budete pomalu snažit o to, přiznat právo Tvořivé pravdě
a zákonům a doporučením Tvoření."

Tady je velmi zajímavý ten odhad přibližných 800 let počátku nějaké větší změny. Je totiž v docela hezké shodě s tím, co jsem osobně navnímal z jakýchsi jiných sfér už před lety. Ačkoliv nepoužívám termíny Billyho Meiera jako "pravda Tvoření" atp., přesto jste mě mnozí mohli už dávno slyšet zmiňovat, že lidstvo
je nyní na úplném začátku svého "mentálního" vývoje a že mu bude trvat zhruba 500-1500 let,
než se dostane do citelně jiné úrovně a kvality myšlení a žití. Někdy jsem podle "nálady" měnil
tuto predikci na 800-1800 let.


Oba tyto své komentáře vám poskytuji opět v rámci jakéhosi mého spirituálního napojení a zpřístupněné určité formy chápání na nazírání v různých oblastech. Napojení, kterému můžete důvěřovat ať už trochu,
nebo vůbec; jen dle vaší vlastní libosti.
 
 
24.05.2022 15:28 Editace moderátorem.
Zvláštní ocenění za úsilí nebo přínosPozitivní ohlasy Označit příspěvek Zarážka - Až sem mám přečteno

Adam   
21.06.2022 15:49
Bydliště: Praha
5362 545 5497 
V Kalichu pravdy pak následuje část s názvem
Ve jménu pravdy Prasilných (Tvořivých) zákonů a doporučení,

která obsahuje stovky "pokynů", "směrnic" a výzev.


Hlava 1, bod 1) Toť »Kalich pravdy«, slova a směrnice, jež cílí k tomu, abyste nabrali vědomosti
o zákonech a doporučeních Zplození (Tvoření) a vzezření (přírody), neboť máte naplňovat
pravidla a hodnoty života a vést svou existenci k lásce, míru, svobodě, souladu (harmonii) a moudrosti; »Kalich pravdy« přinášejí od dob Nokodemionových zvěstovatelé, tedy proroci,
jejichž celkový počet budeť až do Nového Věku sedm.
(str. 3)

Hlava 2, bod 71) Vy, soběrovní (lidé), muži a ženy na Zemi, nesklánějte se před božstvy,
neboť ta jsou falešná, vybájená a vylhaná; božstva smysleli soběrovní (lidé), kteří se ze svých pobludů
stali věřícími, vymysleli falešné vyšší moci a vzývali je; nekonejte podle jejich příkladu
a nevzývejte ani je, ani jejich smyšlené bohy.

Hlava 2, bod 72) Soběrovní (lidé), kteří žijete na Zemi, nesklánějte se před soběrovnými (spolubližními),
ani před členy své vrchnosti, kteří sice mají honosné tituly a bohatství, ale nemají jako lidé
větší cenu nežli vy sami.

Hlava 2, bod 73) Soběrovní (lidé), muži, ženy a děti, prodlévejte v rozlehlé zahradě zemské a pojídejte hojně od všeho, co skýtá vzezření (příroda) a zvířena a co sami vytváříte; požívejte kvasné šťávy plodů
dobrou měrou, abyste se nepotáceli jako opilci; jezte dobrou měrou maso od vší zvířeny,
od ptáků a zajíců až po vepřové, hovězí a velbloudí, avšak nečiňte tak hanebně a nepodléhejte žravosti
a obžerství, abyste nebyli rouhačipozn. (porušitelé zákona).
(str. 11)

Rouhač (»Frevler«), tj. člověk projevující hrubou neúctu, nevážnost n. posměch k něčemu či někomu,
tento výraz v »Kalichu pravdy« nelze chápat nábožensky; sloveso »freveln« překládáme však
i jako »proviňovat se, prohřešovat se proti něčemu«;
pozn. překl.

 
Zvláštní ocenění za úsilí nebo přínosPozitivní ohlasy Označit příspěvek Zarážka - Až sem mám přečteno

Adam   
05.07.2022 21:12
Bydliště: Praha
5362 545 5497 
Hlava 2, bod 78) Všichni jsou žádáni, aby vyšli do volného vzezření (přírody), aby rozpoznali jeho zákony
a následovali pokyny z nich plynoucí; kéž potom z lidí opadne strach ze smrti a kéž potom
nikdo z nich nebude muset z nerozumu (hlouposti) smutniti, až se jeho život bude chýlit ke konci.

Hlava 2, bod 82) Výtvory Prasilných (Tvořivých) zákonů potvrzují to, co ideově smyslel
a láskyplně vytvořil Niterní svět nebes (Univerzální vědomí), Zplození (Tvoření);
avšak vy samotní si odpíráte pravdu, a místo abyste ji znali, propadli jste víře v božstva;
kvůli této ubohé víře nejste schopni vyjednati sami se sebou,
abyste se jí zbavili a přiklonili se k pravdě, jež vám jediná skýtá ochranu.

Hlava 2, bod 84) ... Aby lidé ... ... pamatovali na to pomáhati strádajícím přiměřenými dary.
(str. 13)
 
 
08.07.2022 00:55 Editace moderátorem. Doplněno č. str.
Zvláštní ocenění za úsilí nebo přínosPozitivní ohlasy Označit příspěvek Zarážka - Až sem mám přečteno

Adam   
08.07.2022 00:49
Bydliště: Praha
5362 545 5497 
Hlava 2, bod 94) Niterní svět nebes (Univerzální vědomí) určil (udělil) člověku, aby byl za život
a všechny jeho formy, které vzešly z Prazdroje (Tvoření) a vzezření (přírody), vděčný ve smyslu lásky,
míru, svobody, souladnosti (harmonie) a pravdy.

Pozn.: Jelikož se v dnešní době "vesmírným" významem slova "láska" všude šermuje, až oči přecházejí,
raději zmíním, že je vhodné ten pojem "láska" vnímat volněji, obecněji - prakticky spíše
jako vřelost či dobrou vůli.Hlava 2, bod 98) Životní pravdou je fakt, že po lidském životě počíná vládnouti smrt,
po níž vzniká v novém životě nové lidské jáství (osobnost) – a za to nechť je člověk vděčný.

Hlava 2, bod 100) Soběrovní (lidé) mají vždy pojídati ze všech darů vzezření (přírody),
jež jim slouží jako potrava, a mají míti tolik potravy, kolik si žádají, a nadto v hojném
množství – nemají si však z toho důvodu vytvářeti hojné potomstvo, neboť mají míti
nadbytek přirozených potravin a nemají trpěti hladem.
(str. 15)
 
 
08.07.2022 00:56 Editace moderátorem. Doplněno č. str.
Zvláštní ocenění za úsilí nebo přínosPozitivní ohlasy Označit příspěvek Zarážka - Až sem mám přečteno

Adam   
11.07.2022 10:10
Bydliště: Praha
5362 545 5497 
O několik poznámek výše cosi označuji za hysterii a přehnané katastrofické vize.
Možná však takový "soud" není úplně náležitý a vhodný.

Jak celý dokument Kalich pravdy procházím, je znát, že tento text, tato jeho "verze",
zkrátka pochází z podstatně jiné doby a v mnohém je opravdu
asi dost nepřepracovaná pro lidstvo 21. století.
Viz například:


Hlava 2, bod 142)
Proč trápíte a ubíjíte k smrti své zvěstovatele, proroky, kteří vám přinášejí Učení pravdy, Učení života, Učení ducha, když se považujete za tak vědoucí a humánní... ...


Takových "příznaků" by bylo možné v textu nalézti spoustu,
jen je obtížné si nyní některá taková místa vybaviti.

 
Zvláštní ocenění za úsilí nebo přínosPozitivní ohlasy Označit příspěvek Zarážka - Až sem mám přečteno

Adam   
11.07.2022 10:39
Bydliště: Praha
5362 545 5497 
Hlava 2, bod 147) Sídlo nehmatatelna (onen svět) je určeno jen pro stav ducha, avšak nikoliv
pro osobnost, neboť ta po svém zesnutí přestane existovat, avšak poskytne energii a sílu
pro osobnost novou, která se narodí tehdy, až se duchovní bytnost (forma ducha)
opět navrátí do těla soběrovného (do lidského těla); nepřivolávejte tedy smrt,
abyste v ní nalezli spásu od lidského utrpení, neboť smrtí zanikne osobnost po všechny časy
a nelze ji již nikdy znovu oživiti.

Hlava 2, bod 148) Nepřivolávejte nikdy smrt doufajíce, že v posmrtné existenci
budete moci žíti radostný život po boku Boha anebo v ráji (říši bohů a model),
neboť takové řeči postrádají pravdivost a představují jen výplody mozku falešných kněží,
falešných zvěstovníků a proroků, kteří vás svádějí k nesmyslnostem,
jelikož z toho vydobývají výhody, hmotné i nehmotné zisky a osobní prospěch.
(str. 21)


Hlava 2, bod 175) ... Svět stínů (peklo) není sídlem zla (ďábla) ani démonů,
nýbrž stavem vaší vlastní rozpolohy (vnitřního rozpoložení).
(str. 27)

Byť lze polemizovat o tom, nakolik je takový výrok dostatečně výstižný,
připadá mi docela vzácné někde na taková slova narazit.Hlava 2, bod 193) ... Tím nejvyšším nad vámi jest pouze síla Vzcházení (Tvoření) a ta vykonala
svá velká díla, z nichž vzešla všeckna nebesa (Kosmos) a všechen život; konejte tedy i vy svá díla,
aby z nich vzcházely skutečně velké a skutečně dobré hodnoty ...
(str. 29)
 
Zvláštní ocenění za úsilí nebo přínosPozitivní ohlasy Označit příspěvek Zarážka - Až sem mám přečteno

Adam   
14.07.2022 18:05
Bydliště: Praha
5362 545 5497 
Pravdu těm, kteří se na ni budou tázat. Potravu pro zdraví a blaho libovolnou
 
Hlava 2, bod 215) ... Sdělujte pravdu, kterou jste poznali, všem, kteří se vás na ni budou tázat;
svou moudrost však neoznamujte, aniž by se vás na ni ptali, a nenapadejte jí ostatní,
jako to činí věřící, již propadli božstvům a modlám.
(str. 33)

Hlava 2, bod 224) Pojídejte vše, což vám na Zemi slouží jako potrava: ovocné plody, zeleninu, maso,
každé ovoce, všechny bobule a bylinky, všechnu rozmanitou zvířenu a vše, co vám chutná,
neboť vám není nic nepovoleno (zakázáno) – nechť je vám tedy povoleno vše, co vám chutná
a co pro vás není jedovaté; najde-li se někdo, kdo vám to zakazuje, tak nečiní pravou věc. ...
(str. 35)

Hlava 2, bod 226) Odepřena vám budiž pouze potrava, která není poživatelná,
jelikož se sama od sebe rozložila a shnila; k dispozici máte všechny jedlé a nejedovaté
ovocné plody a zeleninu, všechny druhy kvasného moku (alkohol jako víno/pivo/pálenka atd.),
a tedy veškeré maso od vší zvířeny, kterou můžete pojídati: maso malých hlodavců, zajíců, koz,
ovcí, vepřů, skotu, koní, velbloudů a všeho, co vám chutná – jezte stále ve snesitelné a zdravé míře
a buďte prosti žravosti a obžerství; zvířenu, hlodavce, zajíce, kozy, ovce, vepře, skot, koně, velbloudy
a všechna další zvířata, která můžete pojídati, považujte zvnějšku za nečistá,
jelikož se válejí ve špíně, avšak zevnitř za čistá a dobrá, takže je můžete využít ke stravě,
pokud je očistíte od vnější špíny; také zvířecí krev můžete zčásti využít jako potravu;
a kvasný mok (alkohol jako víno/pivo/pálenka) požívejte jen v malé míře, aby vaše smysly
nekalila opilost; v ničem tedy nepřekračujte míru a ve všem zachovávejte poslušnost,
aby veškerá potrava sloužila vašemu tělesnému blahu a zdraví.

Zajímavě výstižná slova
 
Zvláštní ocenění za úsilí nebo přínosPozitivní ohlasy Označit příspěvek Zarážka - Až sem mám přečteno

Adam   
17.07.2022 15:00
Bydliště: Praha
5362 545 5497 
Střípky ze sexuální a partnerské oblasti
 
Hlava 2, bod 236) ... Muž i žena ať jsou si ve všem rovni, a ať jsou tedy rovnocenní i tehdy,
když spojí svá těla ke zplození potomstva či k povzbuzujícímu, radostnému, závaznému
a léčivému prožitku slasti.
(str. 39)

Hlava 2, bod 268) Ženě i muži budiž dovoleno najít zalíbení (uspokojení, resp. sebeuspokojení)
ve vlastním pohlavním orgánu, neboť toto zalíbení tkví ve tvářnosti (povaze, přirozenosti)
muže i ženy a neprotiví se zákonům Prasíly (Tvoření).
(str. 47)

Hlava 2, bod 270) Chcete-li plodit potomky, tak se nejdříve zamyslete nad tím,
zda jste skutečně schopni je vychovávat a živit...


Tato část Hlavy 2 se dotýká také půstů (doporučeno jen pro zdraví a odmítat jej v rámci náboženství),
sňatků, manželství, početí a narození potomka, rozvodů, nabádání k tomu, abychom pak své potomky
nenutili do sňatků, o které nemají zájem a spousta dalších nabádání, která si lidstvo 21. století
už více či méně osvojilo.

U všech těchto tematických okruhů je nadále upřednostňována počestnost, rovnoprávnost, nadhled, upřednostnění dobra a dobré vůle před egoizmem a krátkozrakými emocemi.

Při pročítání Kalichu pravdy je celkově znát, že je zde nakazováno či doporučováno mnohé,
co už si lidstvo v nějaké znatelné míře osvojilo.

 
Zvláštní ocenění za úsilí nebo přínosPozitivní ohlasy Označit příspěvek Zarážka - Až sem mám přečteno

Adam   
22.07.2022 11:33
Bydliště: Praha
5362 545 5497 
Bůh a nebeský ráj?
 
Jen nerad se pouštím do témat kolem boha/Boha, protože jsou to záležitosti, na které může být
u někoho silně napojen "mentální mechanizmus" pevné víry, čímž to pak může být pro dotyčného
velmi osobní a citlivé.

Nicméně, jak jsem prozatím prošel úvodní část Kalichu pravdy, Hlavu 1 a část Hlavy 2,
velmi často narážím na různé formy nabádání, abychom se vnitřně neodevzdávali
nějakému bohu a tvrzením o věcech s ním souvisejících, v rámci nějakého náboženství
a příslušné církve. Jsem si osobně hluboce vědom toho, nakolik je takové varování
či nabádání náležité. Církev (zřejmě již opravdu v pradávných dobách) zneužila
pojem boha/Boha a vytvořila na základě jej jakýsi konstrukt pravidel a fikcí,
které je člověčenstvo povinno přijmout, neb jinak se vyhrožuje pomýlením,
neštěstím a zlými osudy.

V dobách dávna a starověku mohlo mít smysl lidstvo nějak "kočírovat"
a pomocí nějaké fikce masově korigovat jeho chování. Je to však dvojsečná zbraň,
která lidstvu v nějakém smyslu škodila a nadále těm, kteří na sebe křesťanské náboženství
nechávají více působit, nadále škodí. Dotyčným to neumožňuje mít ve svém nitru větší rozhled,
skutečnou čistotu a sílu. Nikoli čistotu a sílu podmíněnou něčím dalším, ale ryzí čistotu a sílu.
Nebo třeba i čistou "lásku" (vřelost), chcete-li. Neposkvrněnou podmínkami náboženských konstruktů.

Pro zajímavost - úryvek z úvodní části, že str. LXIII:
,,Církev vynalezla nebe, ve kterém údajně sídlí Bůh, který ve své říši vítá všechny,
kteří zbožně tancují podle toho, jak on píská. Ve vztahu k této psychotické fantazii tvrdí křesťanské náboženství – jakož i sekty a určitá jiná náboženství –, že nebe je pro lidský život takříkajíc konečnou stanicí."

O co se mi však zde nejvíce jedná... Ani já - a silně se domnínám, že ani Kalich pravdy - se však nesnaží vyloženě popřít existenci některých "vyšších sil", které jsou mnohými "personifikovány"
například do označení Bůh, Stvořitel, či "strukturovány" do označení jako Zdroj atp.

Bylo by mimořádně obtížné (dostatečně výstižně) slovně podat, jak je to vlastně s existencí,
formou a rolí "boha". Nebudu se do toho pouštět i z onoho důvodu, že je to pro mnohé
"citlivé téma" a pro tyto jednotlivce by mé řádky stejně nemohly být jakkoli prospěšné.
Současně i cítím, že v této době by se mi to zřejmě ani nepodařilo slovně vystihnout tak,
aby to bylo co nejblíže skutečnosti. Jednalo se mi zde hlavně o vyzdvihnutí toho,
že pokud Kalich pravdy správně chápu, on sice náležitě varuje před náboženskými výmysly,
neútočí však na záležitosti existence jakýsi těchto "vyšších sil"..
 
Zvláštní ocenění za úsilí nebo přínosPozitivní ohlasy Označit příspěvek Zarážka - Až sem mám přečteno

Adam   
18.08.2022 16:58
Bydliště: Praha
5362 545 5497 
Hlava 2, bod 362) ... Zplození (Tvoření) jest pravý život, i ono prodlévalo před časem
své přítomnosti (existence) v dřímotě jako všecken život – a po velmi dlouhé
době (311 040 000 000 000 letech) opět upadne do spánku, aby se v opětovném
životě (reinkarnaci) stalo pravdou jako nová bytnost (forma, tj. forma Tvoření);
vše, co na zemích (světech/planetách) a v nebesích (Univerzu) existuje,
jest výkonem (dílem) Zplození (Tvoření) – jeho BYTÍ jest duchovní prasíla, která jest,
jako drobeček, přítomna i ve vašem niterním světě (vědomí); přimluvit se za sebe můžete tím,
že zavoláte svůj niterní svět (vědomí), abyste se vlastním úsilím podpořili ve všech
ryzostech (ctnostech), ve svém svérázu (charakteru), ve svém individuu (osobnosti)
a ve svém počínání (způsobech chování);

Hlava 2, bod 368) ... Každý usmrcený (zavražděný) život vyprchá s tělem
a nemůže se navrátiti, neboť navrátit se může jen forma ducha: ta po smrti těla uniká
do neviditelné sféry (na onen svět / do posmrtného života) a znovu se zrodí, až nadejde čas
pro nový niterní svět (vědomí) a nové individuum (osobnost), které se nebudou se zesnulým
niterním světem (vědomím) a individuem (osobností) víckráte shodovati.
(str. 69)
 
Zvláštní ocenění za úsilí nebo přínosPozitivní ohlasy Označit příspěvek Zarážka - Až sem mám přečteno

Adam   
20.08.2022 20:24
Bydliště: Praha
5362 545 5497 
Úmornost
 
Domnívám se, že pro téměř každého (v současné době) musí být pročítání
Kalichu pravdy docela nezáživným až úmorným zážitkem.

Jsou to stovky sdělení, stovky doporučení; v mnohém tak nějak pořád to samé dokola.
Etické a morální rady, které dávno ta současná (evropská) lidská společnost víceméně naplňuje.

A nebo spousta navzájem si velmi podobných doporučení, jak máme vyznávat pouze pravdu,
nešířit klamy, rozpoznávat vždy to správné, jen nikdy není vysvětleno to zásadní ,,jak" vlastně.
Jak tuze typické pro vyšší bytost, která nějaká sdělení a moudra mentálně channeluje člověku.

Přesto nakolik jsou ony vřelé vyšší bytosti vyspělejší a nakolik chápou hluboké podstaty
kolem nás daleko více než my, oproti nějaké empatii a praktičnosti směrem k člověku - pokud
jejich sdělení mají skutečně k něčemu být - v tom jsou věčně nemotorní.
Což není zdaleka znát jen zde, v Kalichu pravdy.
 
Zvláštní ocenění za úsilí nebo přínosPozitivní ohlasy Označit příspěvek Zarážka - Až sem mám přečteno

Adam   
11.09.2022 21:01
Bydliště: Praha
5362 545 5497 
Ani homosexualita nebyla opomenuta
 
Procházet celou Hlavu 3 pro mě bylo ještě úmornější, než jsem si to u Hlavy 1 a 2 dovedl představit.
Prakticky, spousta dalších stran tvoří jen různé způsoby podání toho, jak se nemáme nechati ovlivniti
nepoctivci a kazateli falešných pravd a jen pokud budeme šířit a naplňovat pravdu Prasíly a Tvoření,
pak bude vše v pořádku. Dále jsou opět jmenovány pro dnešní dobu asi zcela zřejmé pobídky
ke spravedlivosti a rovnosti, mezi lidmi, mezi členy rodiny; jak si dobře a spravedlivě počínat
ohledně závěti nebo jak máme svolati soud, pokud třeba dojde ke znásilnění atd.


Když se tím však zdárně prokoušete až do Hlavy 4, čeká vás za odměnu svěží vítr
v podobě zmínky i o homosexualitě:

Hlava 4, bod 23) Pakliže se mezi vámi slučují (pohlavně spojují) dvě ženy či muž s mužem,
pak je netrestejte, neboť pohlavní sloučení (spojení) dvou žen opodstatňují zákony vzezření (přírody),
neboť ženy mají míti v nouzové situaci možnost se samy oplodnit; pokud se pohlavně slučují
muž s mužem, pak je to proti zákonu vzezření (přírody) v tom smyslu, že se nejsou schopni
oplodnit za účelem početí potomka, avšak zákon vzezření (přírody) zde zároveň stanovuje,
že jejich pohlavní sloučení (spojení) jest přirozené (tzv. protipřírodní přirozenost) a slouží toliko lásce
a pohlavnímu naplnění (uspokojení); pakliže se tedy pohlavně sloučí (spojí) muž s mužem
či žena s ženou, tak se nedopouštějí žádného bezpráví, a neuvalují tedy na sebe trest – tito lidé
tedy nemusejí litovati a napravovati se, a nemusejí být nuceni měnit své sklony (orientaci/vlohy);
nechť žijí ve své odlišné pohlavní orientaci (lesbismu/homosexualitě) v pokoji mezi těmi,
kteří se pohlavně orientují na opačné pohlaví.


Ale na konci této stránky se pak nachází bod, který je zřejmě dost aktuální a užitečný i pro současnost:

Hlava 4, bod 27) Cítíte-li v sobě nelibost nebo odpor (averzi) vůči svému manželskému
druhovi, ať už muži či ženě, zamyslete se také nad tím, co vám dal dobrého a co jste mu i vy dali
dobrého a špatného, abyste posoudili (uvážili/rozmysleli) obě strany, dospěli ke skutečně
spravedlivému (přiměřenému) rozsudku (rozhodnutí) a mohli jednati slušně.

(str. 127)
 
Zvláštní ocenění za úsilí nebo přínosPozitivní ohlasy Označit příspěvek Zarážka - Až sem mám přečtenoVlákno je uzamčené.
V této sekci možná naleznete
druhé vlákno určené pro diskuzi


 
Omforum.cz   |   Nápověda   |   Pravidla fóra   |   Podpořte nás   |   Vytvořil: 2015-2023 Adam Benda
 
CC BY-NC-ND 3.0 CZ
Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte komerčně-Nezpracovávejte 3.0 Česká republika License